Gasilski kviz - vsa vprašanja

(članice / člani)

1. Kako je organizirano gasilstvo v Sloveniji?
  v društvih in podjetjih
  v prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacijah
  v poklicnih in neprofitnih organizacijah


2. Koliko članstva je vključeno v prostovoljne gasilske organizacije v Sloveniji?
  pod 80.000
  med 90.000 in 100.000
  nad 160.000


3. Koliko prostovoljnih gasilskih društev (PGD in PIGD) je v Sloveniji?
  pod 500
  nad 1300
  okoli 700


4. Katere so prostovoljne gasilske organizacije?
  prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze, Gasilska zveza Slovenije
  poklicna jedra, gasilske zveze, Gasilska zveza Slovenije
  prostovoljna gasilska društva, javni gasilski zavodi, gasilske zveze, Gasilska zveza Slovenije


5. Katere so poklicne gasilske organizacije?
  poklicna jedra v podjetjih in prostovoljna industrijska gasilska društva
  prostovoljna industrijska gasilska društva in gasilski zavodi
  javni gasilski zavodi in poklicne enote v podjetjih


6. Kateri so simboli v prostovoljnem gasilstvu?
  priznanja in odlikovanja
  gasilski znak, gasilski grb, prapori, gasilska zastava, tekmovalna zastava, gasilska himna
  gasilski čini in specialnosti


7. Kaj sestavlja gasilski znak?
  prekrižana bakla in sekirica
  gasilska čelada, za čelado prekrižani levo bakla in desno gasilska sekirica
  slovenska zastava ter prekrižana bakla in sekirica


8. Kakšna organizacija je prostovoljno gasilsko društvo?
  humanitarna, nestrankarska in neprofitna organizacija
  združenje poklicnih gasilcev
  organizacija, ki se ustanovi zaradi političnih interesov občanov


9. Katera pravno-formalna oblika organiziranosti je prostovoljno gasilsko društvo?
  družba z neomejeno odgovornostjo
  pravna oseba
  pravna oseba zasebnega prava


10. Ali lahko tujec postane član PGD?
  ne
  da, pod enakimi pogoji, kot je za slovenske državljane
  lahko le, če ima na območju delovanja društva sorodnike


11. Kateri je temeljni akt PGD in ureja njegovo delovanje?
  Pravila gasilske službe
  Statut PGD
  Zakon o gasilstvu


12. Kaj je statut društva?
  listina, ki določa: ime in sedež društva, namen, cilje, naloge društva, pogoje in način včlanjevanja in prenehanja članstva, pravice in obveznosti članov, način upravljanja in zastopanja društva, financiranje, način zagotavljanja javnosti dela, način prenehanja
  listina, ki določa financiranje društva ter odnose med društvom in občino
  listina, ki določa operativno organiziranost, kazenske določbe v društvu, načine pridobivanja činov in načine pridobivanja nazivov specialnosti


13. Kateri so viri financiranja prostovoljnih gasilskih društev?
  samo članarina
  proračun lokalne skupnosti, sredstva požarne takse, članarina, sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PGD, darila in volila, prispevki sponzorjev in donatorjev, odstopljena dohodnina in drugi viri
  proračun občine in države, izstavljeni računi za pridobitno dejavnost


14. Kje opravimo registracijo gasilskega društva?
  na Gasilski zvezi Slovenije
  na občini
  na upravni enoti


15. Katera od naštetih organizacij je najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva?
  Uprava RS za zaščito in reševanje
  Gasilska zveza Slovenije
  Prostovoljno gasilsko društvo


16. Inšpektorat, ki nadzira področje varstva pred požarom se imenuje:
  Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
  Požarni inšpektorat
  Inšpektorat za okolje in prostor


17. Kateri je najvišji organ prostovoljnega gasilskega društva?
  Upravni odbor
  Nadzorni odbor
  Občni zbor


18. Koliko gasilskih regij je v Sloveniji?
  17
  13
  19


19. Kaj ureja Zakon o gasilstvu?
  sistem varstva pred požarom
  nalogo, organizacijo in status gasilstva
  sistem zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami


20. Kako članom preneha članstvo v PGD?
  z izstopom ali smrtjo
  z izstopom, izključitvijo, črtanjem ali smrtjo
  samo s smrtjo


21. Ali lahko PGD opravlja izključno pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti?
  da, če dobiček prikaže v zaključnem računu in plača davek od dobička
  ne
  da


22. Kakšen je temeljni namen Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev?
  ureditev posameznih vprašanj delovanja prostovoljnih gasilcev, ki se nanašajo na članstvo v prostovoljni gasilski enoti, operativno vodenje, pravice in dolžnosti operativnih gasilcev, usposabljanje, uporabo gasilskih oznak, činov in položajnih funkcij, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter gasilska tekmovanja prostovoljnih gasilcev
  ureditev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
  ureditev pravic in dolžnosti operativnih gasilk in gasilcev med opravljanjem gasilske službe v prostovoljnih in poklicnih gasilskih enotah, pravil ravnanja in obnašanja gasilcev, reda v gasilskih objektih, načel za izvajanje gasilskih intervencij, alarmiranja gasilcev, javne gasilske službe, gasilskih formacij, prireditev žalovanj


23. Ali je poveljnik član Upravnega odbora PGD?
  ne
  samo, če želi
  da


24. Kako delimo formacije gasilskih enot glede na število članstva?
  gasilska skupina, oddelek, vod, četa, bataljon, brigada
  enota, vod, četa
  desetina, odred, ešalon


25. Društvo ima 53 operativnih gasilcev. Kdo vodi gasilsko enoto (vod) z 26-imi gasilci?
  nižji gasilski častnik
  desetar
  vodnik


26. Kdo je gasilec pripravnik?
  še ni član PGD, se pa pripravlja na vstop v članstvo
  je član PGD, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima opravljeno predpisano usposabljanje za gasilca pripravnika
  je član gasilskega društva med 16. in 18. letom starosti


27. Kdo je prostovoljni operativni gasilec v PGD?
  vsak član PGD
  aktivni član PGD
  je strokovno usposobljen za opravljanje operativnih nalog gasilstva ter ima opravljen predpisan izpit za prostovoljnega operativnega gasilca, ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske službe, ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in je star od 18 do 65 let


28. Kdo je rezervni prostovoljni operativni gasilec?
  prostovoljni operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne more opravljati vseh nalog gasilske službe
  gasilski veteran
  podporni član


29. Kaj pomeni kratica SPIN?
  Sistemsko poročanje in nadziranje
  Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah
  Sistem za ocenjevanje škode po nesrečah


30. Kaj podpiše član ob vstopu v operativno gasilsko enoto?
  kodeks etike
  pogodbo o opravljanju javne gasilske službe
  slovesno izjavo, da bo gasilsko službo opravljal vestno in požrtvovalno


31. Kdo je najvišji operativni vodja v PGD?
  predsednik
  poveljnik
  vodja intervencije


32. Najmanj koliko operativnih gasilcev mora imeti PGD I. kategorije v operativni gasilski enoti?
  3
  9
  12


33. Kaj ureja operativni gasilski načrt?
  obveščanje, aktiviranje in delovanje gasilskih enot in je sestavni del občinskega načrta zaščite in reševanja
  vedenje operativnih gasilcev na intervencijah
  temeljno in dopolnilno usposabljanje gasilcev


34. Kaj je namen sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja?
  ureditev odnosov med operaterji na centrih za obveščanje in vodji intervencij
  zgodnje odkrivanje in spremljanje nevarnosti zaradi naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ljudi ter izvajanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči
  ureditev načina prižiganja siren na gasilskih domovih


35. Kateri organ voli poveljnika in predsednika PGD?
  Upravni odbor
  Občni zbor
  Nadzorni odbor


36. Kdo sestavlja poveljstvo PGD?
  vodnik, desetar, vodja skupine
  desetarji, strojniki, mentorji
  poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki, pomočniki poveljnika, vodje oddelkov, glavni strojnik, orodjar


37. Katere vrste usposabljanja poznamo v prostovoljnem gasilstvu?
  temeljna, dopolnilna strokovna, ostala dodatna strokovna
  temeljna, nadaljevalna, visoka
  strokovna, specialna


38. Kateri nivo organizacije prostovoljnega gasilstva organizira tečaj za gasilca pripravnika?
  prostovoljno gasilsko društvo
  Gasilska zveza Slovenije
  gasilska zveza


39. Kateri nivo organizacije prostovoljnega gasilstva organizira tečaj za operativnega gasilca?
  gasilska zveza
  Gasilska zveza Slovenije
  prostovoljno gasilsko društvo


40. Kaj predstavljajo čini v prostovoljnem gasilstvu?
  položajno funkcijo na operativnem področju
  splošno šolsko izobrazbo
  stopnjo strokovne gasilske usposobljenosti


41. Kje na gasilski uniformi nosimo oznake činov?
  na spodnjem delu ovratnika
  na naramniku oz. epoleti
  na gasilski uniformi oznak činov ne nosimo


42. Kaj predstavljajo položajne oznake v prostovoljnem gasilstvu?
  vodstvene naloge, ki jih opravljajo gasilski vodje na operativnem oz. organizacijskem področju
  strokovno usposobljenost za opravljanje določenih nalog gasilstva
  naloge, ki jih opravljajo posamezni člani gasilskih tekmovalnih enot


43. Kaj predstavljajo gasilske specialnosti v prostovoljnem gasilstvu?
  vodstvene naloge gasilskih vodij
  strokovno usposobljenost gasilca za posamezno delo ob gasilskih intervencijah in pri opravljanju nalog gasilske službe
  funkcijo člana v gasilskem društvu


44. Po čem se gasilci v uniformah naslavljajo in pozdravljajo?
  po funkciji in činu
  po splošni izobrazbi
  po stažu v gasilski organizaciji


45. Na katerem rokavu delovne obleke nosimo znak pripadnosti gasilski organizaciji?
  na levem
  na desnem
  sploh ga ne nosimo


46. Ali Pravila gasilske službe urejajo tudi gasilske slovesnosti?
  ne, to ureja Zakon o gasilstvu
  da
  ne, to je opredeljeno v statutih gasilskih organizacij


47. Kdo je odgovorna oseba za požarno varnost v lokalni skupnosti?
  gasilski poveljnik občine
  župan občine
  direktor občinske uprave


48. Kako se imenuje gasilski informacijski sistem za vodenje evidenc prostovoljnih gasilcev?
  GAS 2000
  Ujma
  Vulkan


49. Kateri jubilej je slovensko gasilstvo praznovalo v letu 2019?
  150 let
  140 let
  130 let


50. Ali smo gasilci vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami?
  da
  ne
  vključimo se samo v primeru velikih naravnih nesreč


51. Katera je telefonska številka Centra za obveščanje Republike Slovenije?
  92
  113
  112


52. Kateri so cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami?
  zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč
  gašenje in reševanje
  nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami


53. Kaj povemo, ko kličemo na telefonsko številko 112?
  lokacijo kraja nesreče
  kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče, kakšno pomoč potrebujete
  kaj se je zgodilo in kakšna pomoč se potrebuje


54. Koliko Regijskih centrov za obveščanje je v Sloveniji?
  17
  13
  10


55. Kaj je namen varstva pri delu v gasilstvu?
  seznanitev z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi
  opraviti čim več preizkusov znanja s področja varstva pri delu
  zagotoviti gasilcu take pogoje, da pri opravljanju gasilske službe ne bo poškodovan ali deležen zdravstvenih okvar


56. Kako delimo gasilsko zaščitno opremo?
  na zasebno in društveno
  na operativno in organizacijsko
  na osebno in skupno


57. Kaj sestavlja osebno gasilsko zaščitno opremo?
  gasilska delovna obleka, delovna kapa, polo majica, črni čevlji
  izolirni dihalni aparat, gasilska zaščitna obleka, gasilska zaščitna čelada, gasilski zaščitni škornji, podkapa, gasilske zaščitne rokavice
  gasilska zaščitna obleka, podkapa, podobleka, gasilska zaščitna čelada, gasilski zaščitni škornji in gasilske zaščitne rokavice


58. Kaj sestavlja skupno zaščitno opremo?
  izolirni dihalni aparat, zaščitna obleka pred visoko temperaturo, pred kemičnimi snovmi, pred radioaktivnimi snovmi, za reševanje iz vode in na vodi, proti vrezne hlače, zaščitni predpasnik pred kemičnimi snovmi, gasilski zaščitni pas, zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi, hlačni ščitnik za zaščito nog in reševalna vrv
  gasilske delovne obleke in gasilske zaščitne obleke
  gasilske čelade


59. Kateri so sestavni deli gasilske zaščitne čelade?
  zunanja školjka, ščitnik za obraz
  zunanja školjka iz visoko odsevnega materiala, notranja košara z mehko prevleko, ščitnik za obraz, podbradni jermen, zaščita tilnika
  zunanja školjka, ščitnik za vrat


60. Katere naprave morajo biti opremljene z navodili za varno delo, preskušanje in vzdrževanje?
  samo naprave, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu
  samo naprave, ki delujejo na motorni pogon
  vsaka delovna naprava ali priprava


61. Katera temeljna načela obsega prva pomoč?
  prve, začasne, hitre in pravilne ukrepe, ki jih izvajamo pri poškodovanem ali nenadno obolelem človeku na kraju nezgode ali v njeni neposredni bližini
  operacije in rehabilitacije
  prenos in prevoz poškodovancev


62. Kakšen je namen nudenja prve pomoči?
  da poškodovanec ali bolnik lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride do strokovne medicinske pomoči oziroma zdravljenja
  da olajšamo oziroma zmanjšamo delo zdravnikom
  da poškodovance ali bolnike zadržujemo dalj časa do medicinske pomoči


63. Kako ukrepamo, ko imamo več poškodovancev?
  prvo pomoč nudimo poškodovancem po naključnem vrstnem redu
  prve pomoči ne nudimo, ampak počakamo na medicinsko pomoč
  najprej nudimo prvo pomoč tistim, katerih življenje je najbolj ogroženo


64. Kako namestimo nezavestnega poškodovanca?
  na bok
  na hrbet
  na trebuh


65. Zakaj je najprimernejši prvi povoj?
  za oblaganje opornic
  za previjanje ran
  za obvezo glave


66. Kaj je povoj?
  trak iz mehke tkanine, navite v zvitek
  trak iz impregnirane tkanine, ki je na eni strani lepljiva
  z njim zapenjamo obveze in trikotne rute


67. Zakaj uporabljamo trikotno ruto?
  za prenos poškodovancev
  za obveze, imobilizacijo in začasno ustavitev krvavitve
  kot del oblačila, če je poškodovanca zebe


68. Kaj je rana?
  vsaka poškodba človeka
  poškodba, ki ima trajne posledice
  mehanična poškodba na površini telesa in sega skozi kožo


69. Kateri so cilji dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom?
  varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo
  preprečevanje naravnih in drugih nesreč
  usposabljanje sil za zaščito in reševanje


70. Kaj je požar?
  hitra oksidacija ali razpad
  hitro gorenje, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času
  hiter umik ljudi na varno mesto


71. Kaj je eksplozija?
  zelo hitra oksidacija ali razpad, posledica česar je povišanje temperature ali tlaka oz. obeh hkrati
  hitro gorenje, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času
  verjetnost, da bo požar nastal


72. Kaj je požarna ogroženost?
  verjetnost, da bo nastal požar, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbe oz. gmotno škodo
  potencialna nevarnost za izgubo življenja oziroma materialno škodo ob požaru
  varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru


73. Kaj je požarno tveganje?
  verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbe oziroma materialno škodo ob požaru
  varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru
  možna nevarnost za smrt ali poškodbo oz. gmotno škodo ob požaru


74. Kaj je požarna varnost?
  varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru
  verjetnost, da bo nastal požar, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbe oz. gmotno škodo
  možna nevarnost za smrt ali poškodbo oz. gmotno škodo ob požaru


75. Kaj je evakuacija?
  umik opreme in naprav iz stanovanja zaradi požara
  urejeno gibanje oseb na varno mesto v primeru požara ali druge nevarnosti
  organizirana akcija gašenja in reševanja


76. Kateri so ukrepi varstva pred požarom?
  vsi gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki povečujejo požarno ogroženost
  vsi gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki povečujejo požarno tveganje in ne zagotavljajo požarne varnosti
  vsi prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost


77. Kateri so preventivni ukrepi varstva pred požarom?
  vsi preventivni prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo možnost za nastanek požara
  vsi tehnični in organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara
  vsi organizacijski ukrepi, ki so namenjeni reševanju ljudi


78. Kateri so aktivni ukrepi varstva pred požarom?
  vsi organizacijski ukrepi, ki so namenjeni reševanju ljudi
  vsi tehnični in organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara
  vsi preventivni gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo možnost za nastanek požara


79. Kako se imenuje program, s katerim določa država tudi cilje, usmeritve, temeljne naloge in razvoj varstva pred požarom v določenem obdobju?
  nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
  republiški program varstva pred intervencijami
  požarni sklad


80. Kdo lahko izdela študijo požarne varnosti?
  posamezniki in podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s pravilnikom
  vsak gasilec
  inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami


81. Kdo lahko servisira gasilnike?
  vsak gasilec
  posamezniki in podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s pravilnikom
  samo orodjarji ali gospodarji v gasilskem društvu


82. Kako se v Sloveniji imenuje inšpekcijski organ, ki nadzoruje izvajanje zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo pred požarom?
  Požarni inšpektorat RS
  Nadzorni odbor Gasilske zveze Slovenije
  Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami


83. Kdaj mora delodajalec poskrbeti, da so zaposleni poučeni o varstvu pred požarom?
  če je v podjetju velika požarna ogroženost
  ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, razporeditvi na drugo delo, spremembi in uvajanju nove delovne opreme, spremembi in uvajanju nove tehnologije
  dovolj je ob nastopu dela


84. Katere stopnje požarne ogroženosti posameznega okolja poznamo?
  zelo majhna, majhna, srednja, srednja do povečana, velika, zelo velika
  majhna, srednja, visoka
  minimalna, srednja, maksimalna


85. Kaj vsebuje požarni red?
  evidenco podatkov o požarih in eksplozijah
  organizacijo varstva pred požarom, ukrepe varstva pred požarom, navodila za ukrepanje ob požaru, način usposabljanja
  študijo požarnega varstva


86. Kaj je požarni načrt?
  je isto kot požarni red
  grafični prikaz situacije objekta in njegovih delov z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za požarno zaščito
  skica možnih lokacij požara v objektu


87. Kateri so naravni vzroki za nastanek požarov?
  strela, neurje, samovžig, potres
  trenje, udarec, sunek
  kratek stik, izvojni in vodniški stik


88. Kateri od naštetih so kemični vzroki za nastanek požarov?
  trenje, udarec, brušenje
  samovžig, eksotermna reakcija, druge oblike kemične energije
  grelna telesa, električna toplota, prehod v toploto s kratkim stikom


89. Kakšne barve so opozorilne table za označevanje vozil v cestnem in železniškem prometu, s katerimi prevažamo nevarne snovi?
  rumene
  rdeče
  oranžne


90. Kaj pomeni število v zgornjem delu opozorilne table za označevanje vozil?
  število za določitev snovi ? UN številka
  število nevarnosti - Kemlerjevo število
  številka vozila, ki prevaža nevarno snov


91. Kaj pomeni število v spodnjem delu opozorilne table za označevanje vozil?
  številka vozila, ki prevaža nevarno snov
  število nevarnosti - Kemlerjevo število
  število za določitev snovi ? UN številka


92. Kaj pomeni, če je številu nevarnosti ? Kemlerjevem številu na opozorilni tabli za označevanje vozil dodana črka X?
  radioaktivna snov
  snov nevarno reagira z vodo
  jedka snov


93. Katero stražo opravljajo gasilci na prireditvah, na katerih obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije?
  gasilsko stražo
  eksplozijsko stražo
  požarno stražo


94. Koliko časa je potrebna požarna straža?
  dokler je prisotna požarna nevarnost
  najmanj 3 ure
  najmanj 5 ur


95. Kdaj je potrebno organizirati požarno stražo?
  pri vsakem gašenju požara
  na prireditvah, na katerih obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije, pri pretakanju večjih količin lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov, pri varjenju ali uporabi odprtega plamena ali orodja, ki povzroča iskre v prostoru, ki je nevaren za požar in ni prilagojen za ta opravila
  po končanem gašenju, zaradi nevarnosti ponovnega vžiga


96. Kaj je gasilska straža?
  izvajajo jo gasilci po končanem gašenju, dokler je še prisotna požarna nevarnost
  vse naloge, ki jih gasilci izvajajo na intervenciji ob požaru
  izvajajo jo gasilci na prireditvah, na katerih obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije ali ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravi, za gašenje usposobljene osebe pa jo lahko izvajajo tudi pri pretakanju večjih količin lahko vnetljivih snovi ali pri varjenju ali uporabi odprtega plamena


97. Kje smemo hraniti polne jeklenke s plinom?
  v kletnih prostorih, ki so dobro zaprti
  v garaži ali spalnici
  v prostorih, ki so nad površino zemlje, v dobro zračenih prostorih in kjer ne ogrožajo varnosti ljudi


98. V katerih prostorih ne smemo hraniti polnih jeklenk s plinom?
  v prostorih, ki so višji od ravni okolice
  v prostorih, kjer je zagotovljeno zračenje
  v kletnih prostorih, ki so dobro zaprti


99. Kdaj smemo nalivati kurilno olje v peč?
  ko je peč popolnoma hladna
  ko v peči zmanjka kurilnega olja
  ko privijemo plamen na minimum


100. Kaj je eksplozivna zmes?
  zmes vnetljivih plinov, par ali prahu z zrakom, v kateri se gorenje naglo širi, vendar s tem ne izzove eksplozije
  zmes vnetljivih plinov, par ali prahu z zrakom, v kateri se gorenje ob dodani iskri naglo širi in s tem izzove eksplozijo
  zmes vnetljivih plinov, par ali prahu z zrakom, v kateri gorenje preneha


101. Kaj je spodnja meja eksplozivnosti?
  določen odstotek plina oziroma pare v zraku, nad katerim atmosfera ni eksplozivna
  določen odstotek plina oziroma pare v zraku, nad katerim je atmosfera eksplozivna
  določen odstotek plina oziroma pare v zraku, pod katerim je atmosfera eksplozivna


102. Kaj je zgornja meja eksplozivnosti?
  določen odstotek plina oziroma pare v zraku, nad katerim je atmosfera eksplozivna
  določen odstotek plina oziroma pare v zraku, pod katerim atmosfera ni eksplozivna
  določen odstotek plina oziroma pare v zraku, pod katerim je atmosfera eksplozivna


103. Kakšna je osnovna ureditev gasilske enote?
  enovrstna ureditev
  dvovrstna ureditev
  kolona po dva


104. Kakšno mora biti povelje?
  jasno, glasno in popolno
  tiho in jasno
  važno je, da je popolno


105. V katero ureditev se razvrstijo gasilci po povelju ?dve vrsti zbor??
  v dvovrstno ureditev
  v enovrstno ureditev
  v kolono po eden


106. S katero roko gasilci pozdravljamo?
  z nobeno roko
  z levo roko
  z desno roko


107. Kaj poveljuje vodja enote za zavijanje enote v levo?
  ?z levim krilom?
  ?z desnim krilom?
  ?na levo?


108. Kateri vrsti korakov poznamo pri razvrščanju gasilcev?
  pohodni korak, prosti korak, žalni korak, prosti tek
  napetostni in prosti korak
  gasilski in vojaški korak


109. Kaj pomeni povelje ?polkrog na desno??
  obračanje na desno za ? kroga
  obračanje na desno za ? kroga
  to povelje ne obstaja


110. Kako gasilci pozdravljajo?
  samo z roko
  samo z obračanjem glave
  z roko, pa tudi z obračanjem glave


111. Kaj od naštetega ima ureditev enote pri razvrščanju?
  čelo, krilo, bok
  glavo, krilo, bok
  čelo, krilo, rob


112. S katero nogo se začne premikanje?
  z desno nogo
  vseeno s katero nogo
  z levo nogo


113. Kaj je električna napetost?
  potencialna razlika med dvema točkama
  usmerjeno gibanje elektronov
  produkt sile in poti


114. Kakšno električno napetost poznamo?
  varno in nevarno
  enosmerno in izmenično
  enosmerno in krožno


115. Kaj je električni tok?
  produkt sile in poti
  urejeno gibanje elektronov
  potencialna razlika med dvema točkama


116. V kateri enoti izražamo električni upor?
  v Ohmih
  v Joulih
  v Watih


117. Kaj opisuje Ohmov zakon?
  razmerje med silo in potjo
  razmerje med električnim tokom, napetostjo in upornostjo
  razmerje med jakostjo in smerjo električnega toka


118. Katere se najpomembnejše naprave za proizvodnjo električne energije?
  elektromotorji, svetila, grelna telesa, elektronika
  elektrogeneratorji, električni akumulatorji in baterije, fotocelice, gorilne celice
  transformatorji, usmerniki, pretvorniki


119. Kateri so najpomembnejši porabniki električne energije?
  elektrogeneratorji, električni akumulatorji in baterije, fotocelice, gorilne celice
  transformatorji, usmerniki, pretvorniki
  elektromotorji, svetila, grelna telesa, elektronika


120. Kaj je transformator?
  je naprava, ki pretvarja električno energijo v mehansko ali kinetično
  jenaprava, ki pretvarja električno energijo ene napetosti v električno energijo druge napetosti
  je naprava, ki pretvarja mehansko energijo v kinetično


121. Kaj je elektromotor?
  je naprava, ki pretvarja mehansko energijo v kinetično
  je naprava, ki pretvarja električno energijo v mehansko ali kinetično
  jenaprava, ki pretvarja električno energijo ene napetosti v električno energijo druge napetosti


122. Kaj je strela?
  je pojav električnega preboja med negativnim potencialom v oblakih in pozitivnim na zemlji
  je pojav, pri katerem se pretvori električna energija ene napetosti v električno energijo druge napetosti
  ni pojav električnega preboja


123. Kako se kažejo poškodbe pri prehodu električnega toka skozi telo?
  človeka samo malo strese
  pri tem ni nobenih poškodb telesa
  kot opekline, ožganine, prenehanje delovanja določenih organov


124. Kako pri nakupu gasilske delovne ali zaščitne obleke ugotovimo ustreznost s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije?
  obleka ima všivno etiko proizvajalca
  obleka je opremljena z oštevilčenim zaščitnim znakom GZS in je na seznamu tipizirane opreme
  obleka je temnomodre barve


125. Kateri so sestavni deli izolirnega dihalnega aparata?
  nosilno ogrodje z naramnicami, jeklenka, zaščitna maska
  nosilno ogrodje z naramnicami, tlačna posoda z ventilom, reducirni ventil, varnostna piščalka, manometer, pljučni avtomat, zaščitna maska
  jeklenka, pljučni avtomat, zaščitna maska


126. Kako delimo gasilnike?
  glede na barvo in velikost
  glede na starost in velikost
  glede na vrsto in količino gasilnega sredstva


127. Kako delimo gasilne cevi glede na dimenzijo?
  sesalne, tlačne
  A, B, C, D
  1, 2, 3, 4


128. Kako delimo gasilne cevi glede na vrsto?
  A, B, C, D
  gumijaste in plastične
  sesalne, tlačne


129. Kakšen premer ima C-cev?
  52 (42) mm
  25 mm
  75 mm


130. Kakšen premer ima A-cev?
  75 mm
  25 mm
  110 mm


131. Katere so osnovne oblike vodnih curkov?
  polni, razpršeni, kombinirani curek, vodna megla
  polni, prazni, kombinirani
  polni, nepolni, kombinirani


132. V katere skupine delimo ročnike?
  polni, razpršeni, kombinirani
  navadni, univerzalni, posebni ali kombinirani ročniki
  sesalni, tlačni, togi, slepi, prehodni


133. Zakaj uporabljamo gasilne spojke?
  za spajanje cevi, drugih gasilskih armatur, redukcijo premerov gasilskih cevi
  za gašenje začetnih in manjših požarov
  za mešanje vode in penila


134. Kako delimo gasilne spojke glede na dimenzijo?
  1, 2, 3, 4
  majhne, srednje, velike
  A, B, C, D


135. Kako delimo gasilne spojke glede na njihovo funkcijo?
  sesalne, tlačne, toge, slepe, prehodne
  gasilne in reševalne
  spojke delimo samo glede na dimenzijo


136. Kaj je penilno število?
  penilno število je količina penila v peni izražena v %
  je razmerje med prostorninsko količino pene in prostorninsko količino mešanice vode in penila
  penilno število je količina zraka v peni


137. Kateri snovi se mešata v mešalcu pene?
  zrak in voda
  zrak in penilo
  voda in penilo


138. Kako delimo gasilske črpalke glede na tlak?
  nizkotlačne, srednjetlačne, visokotlačne
  malotlačne, velikotlačne
  glede na tlak jih sploh ne delimo


139. Kaj pomeni karakteristika motorne brizgalne 8/8?
  zmogljivost črpalke je 80 l/min pri 8 barih
  zmogljivost črpalke je 8000 l/min pri 8 barih
  zmogljivost črpalke je 800 l/min pri 8 barih


140. Katere od navedenih so naprave za reševanje z višin?
  predmešalec, mešalec, ročnik
  vskočnica, spustnica, lestev
  delovni pas, generator, omejevalec tlaka


141. Katere vrste lestev za reševanje z višin poznamo?
  lesena, aluminijasta
  gasilska, pleskarska, tesarska
  prislanjalna, zložljiva, stikalna, raztegljiva, kljukasta


142. Katera vozila opredeljujemo kot gasilska vozila?
  vsako vozilo, ki se uporablja za gašenje in/ali reševanje
  vsako vozilo, ki ima modro luč, sireno in napis GASILCI
  vsa vozila, ki so last gasilskih organizacij


143. Kaj pomeni oznaka vozila GVC-1?
  gasilsko vozilo s cisterno z 2000 do 3000 litri vode, najmanj eno hitro napadalno napravo, posadka vozila je 1+5 do 1+8
  gasilsko vozilo s cisterno s 1600 litri vode in 150 litri penila in posadko najmanj 1+5.
  gasilsko vozilo s cisterno s 1500 litri vode in posadko 1+2


144. Kaj pomeni oznaka vozila GVC-2?
  gasilsko vozilo s cisterno s 2400 litri vode in posadko 1+6
  gasilsko vozilo s cisterno s 5000 litri vode in vgrajeno centrifugalno črpalko, posadka vozila je 1+2
  gasilsko vozilo s cisterno s 1600 litri vode in posadko 1+2


145. Kaj pomeni oznaka vozila GVC-3?
  gasilsko vozilo s cisterno s 5000 l vode in posadko 1+6
  gasilsko vozilo s cisterno s 5000 l vode in 25 litrov penila
  gasilsko vozilo s cisterno z večjo količino vode namenjeni oskrbi požarišča ali pitne vode, posadka 1+1 ali 1+2


146. Kaj pomeni oznaka vozila GVL-1?
  Manjše gasilsko vozilo za logistiko
  Manjše gasilsko vozilo za reševanje na vodi
  Manjše gasilsko vozilo za prevoz lestev


147. Kaj pomeni oznaka vozila GVM-1?
  manjše gasilsko vozilo za prevoz mladine
  manjše gasilsko vozilo za prevoz moštva
  manjše gasilsko vozilo z motorno brizgalno


148. Kaj pomeni oznaka vozila GV-1?
  gasilsko vozilo s prostorom za posadko 1+5 do 1+8 in ustrezno opremo za gašenje
  gasilsko vozilo s 1000 litri vode
  gasilsko vozilo s prostorom za posadko 1+9 in ustrezno opremo za gašenje


149. Kaj pomeni oznaka vozila GVV-1?
  gasilsko vozilo s prostorom za posadko od 1+5 do 1+8 in ustrezno opremo za gašenje
  gasilsko vozilo za prevoz vode in posadko 1+2
  gasilsko vozilo z vodo in posadko 1+5


150. Kaj pomeni oznaka vozila PV-1?
  vozilo za prevoz vode
  manjše poveljniško vozilo
  poveljniško večje vozilo


151. Koliko šteje posadka vozila GVV-1?
  1+5 do 1+8
  1+2
  1+1 do 1+2


152. Koliko šteje posadka vozila GVC-2?
  1+8
  1+5
  1+2


153. Kaj pomeni oznaka vozila GVGP-1?
  gasilsko vozilo za prevoz gasilcev
  večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov
  manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov


154. Katero tipizirano gasilsko vozilo nima vgrajene visokotlačne črpalke?
  GVV-1
  GVM-1
  GVC-1


155. Ali morajo PGD in GZ pri nabavi novih gasilskih vozil obvezno upoštevati tipizacijo Gasilske zveze Slovenije?
  ne
  da
  samo, če želijo


156. Katere vrste radijskih postaj poznamo?
  prenosne, vgrajene
  ročne, avtomobilske
  ročne, mobilne, stabilne


157. Kaj je gorenje?
  je tlenje lesa
  je trohnenje lesa
  je kemična reakcija, pri kateri pride do spajanja snovi s kisikom ob pojavu toplote in svetlobe


158. Kateri pogoji so potrebni za gorenje?
  gorljiva snov, ogljikov dioksid, toplota
  gorljiva snov, kisik, toplota
  kisik, vžigalica, voda


159. Kateri pogoji tvorijo ?trikotnik gorenja??
  negorljiva snov, kisik, toplota
  gorljiva snov, ogljikov dioksid, toplota
  gorljiva snov, kisik, toplota


160. Kaj je žarenje?
  je eden od načinov gorenja trdnih snovi
  je pojav plamena ob gorenju
  je pojav dima ob gorenju


161. Kaj je temperatura plamenišča?
  je temperatura, pri kateri začne tekočina vreti
  je temperatura, pri kateri plamen ne ugasne, čeprav odstranimo plamenček, s katerim smo povzročili vžig
  je temperatura, pri kateri se nad tekočino pojavi ravno dovolj hlapov, da se zmes hlapov in zraka v stiku z odprtim plamenom vname. Ko se plamen odstrani, gorenje preneha.


162. Kaj je vžigna temperatura?
  najnižja temperatura, do katere moramo segreti snov, da se le ta vžge ob uporabi definiranega zunanjega vira vžiga
  je temperatura, pri kateri se nad tekočino pojavijo hlapi in se vnamejo. Plamen takoj ugasne.
  je temperatura, pri kateri začne tekočina vreti


163. Kaj je temperatura samovžiga?
  najnižja temperatura, do katere moramo segreti snov, da se le ta vžge ob uporabi definiranega zunanjega vira vžiga
  je temperatura, pri kateri plamen ne ugasne, čeprav odstranimo plamenček, s katerim smo povzročili vžig
  najnižja temperatura snovi, pri kateri lahko pride pri segrevanju zaradi vpliva toplote, ki se sprošča pri termičnem razkroju snovi, do vžiga brez uporabe zunanjega vira vžiga


164. Kaj je meja vnetljivosti?
  najnižja temperatura, do katere moramo segreti snov, da se le ta vžge ob uporabi definiranega zunanjega vira vžiga
  je temperatura, pri kateri se nad tekočino pojavijo hlapi in se vnamejo. Plamen takoj ugasne.
  najnižja ali najvišja koncentracija hlapov ali plina v zraku, pri kateri lahko pride do vžiga z definiranim zunanjim virom vžiga, gorenje ali eksplozija pa se nato samodejno širi


165. Kako delimo požare glede na okolje, v katerem pride do požara?
  požari v urbanem okolju, požari v industriji, požari v naravnem okolju
  požari v zgradbah, požari v naravi
  požari razreda A, požari razreda B, požari razreda C, požari razreda D


166. Kako delimo požare glede na velikost požara?
  majhni, veliki požari
  majhni, srednji, veliki, katastrofalni požari
  začetni, razširjeni požari


167. Kako delimo požare glede na vrsto gorljivega materiala, ki je zajeta v požar?
  požari razreda A, požari razreda B, požari razreda C, požari razreda D
  požari trdnih snovi, požari netrdnih snovi
  požari naravnih materialov, požari umetnih materialov


168. V kakšnem agregatnem stanju so lahko gorljive snovi?
  v trdnem ali plinastem stanju
  v vnetljivem stanju
  v plinastem, tekočem in trdnem stanju


169. Kateri plin je v jeklenki, ki se uporablja v gospodinjstvu?
  helij
  mešanica gorljivih plinov
  propan butan


170. V kakšnem agregatnem stanju je gospodinjski plin v jeklenkah?
  v plinastem stanju
  v tekočem stanju
  v trdnem stanju


171. Požari razreda A so požari:
  gorljivih tekočih snovi
  gorljivih plinov
  gorljivih trdnih snovi


172. Požari razreda B so požari:
  požari lahkih kovin
  gorljivih tekočih snovi
  gorljivih plinov


173. Požari razreda C so požari:
  gorljivih plinov
  požari lahkih kovin
  gorljivih trdnih snovi


174. Požari razreda D so požari:
  gorljivih tekočih snovi
  požari lahkih kovin
  gorljivih plinov


175. Katere so faze požara v objektu?
  faza začetnega, srednjega, končnega požara
  faza začetnega, razvitega, nehajočega požara
  faza začetnega, rastočega, razvitega, pojemajočega požara


176. Kaj se zgodi v fazi začetnega požara?
  pride do vžiga in pričetka gorenja gorljivega materiala
  pride do pojemanja požara
  pride do zelo hitrega gorenja


177. Kaj je ?požarni preskok? ali ?flashover??
  pride do pojemanja požara, ker zmanjkuje gorljivega materiala ali kisika
  plameni zajamejo ves prostor in požar preide v polno razviti požar
  to je trenutek, ko ogenj popolnoma ugasne


178. Po katerih treh mehanizmih se toplota širi iz toplejšega na hladnejše območje?
  prevajanje, vzgon, sevanje
  izolativnost, integriteta, stabilnost
  požarna obremenitev, površina gorljivih materialov, potreba po kisiku


179. Kaj je sevanje ali radiacija?
  prenos toplote skozi materialne
  prenos toplotne energije z elektromagnetnim valovanjem
  gibanje toplejšega in redkejšega plina skozi hladnejši in gostejši plin


180. Kaj je prevajanje ali kondukcija?
  gibanje toplejšega in redkejšega plina skozi hladnejši in gostejši plin
  prenos toplotne energije z elektromagnetnim valovanjem
  prenos toplote skozi materiale


181. Kaj predstavlja požarna obremenitev?
  prenos toplotne energije z elektromagnetnim valovanjem
  skupno količino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sežigu vseh gorljivih materialov v prostoru
  prenos toplote skozi materiale


182. Kateri so kriteriji za požarno odpornost?
  izolativnost, integriteta, stabilnost
  prevajanje, vzgon, sevanje
  konvekcija, radiacija, kondukcija


183. Kaj je gašenje?
  vsaka snov, ki prekine proces gorenja
  spajanje gorljive snovi s kisikom
  vsaka prekinitev procesa gorenja


184. Kaj je gasilno sredstvo?
  vsaka negorljiva snov
  vsaka snov, ki prekine proces gorenja
  vsaka snov, ki lahko ob prisotnosti kisika in toplote povzroči gorenje


185. Katere so metode gašenja z gasilnimi sredstvi?
  odstranitev gorljive snovi, odstranitev kisika, odstranitev toplote, motnja kemijskih reakcij gorenja
  poznamo samo ohladitev ali zadušitev
  gašenje z vodo, peno, prahom, ogljikovim dioksidom


186. Katero gasilno sredstvo je najcenejše in najbolj razširjeno?
  ogljikov dioksid
  pena
  voda


187. Kako deluje voda kot gasilno sredstvo?
  samo hladilno
  hladilno in dušilno
  samo dušilno


188. Kaj sestavlja gasilno peno?
  voda, penilno sredstvo in zrak
  voda, penilno sredstvo, zrak, penilno število
  voda in penilno sredstvo


189. Kako deluje pena kot gasilno sredstvo?
  samo dušilno
  samo hladilno
  dušilno in hladilno


190. Kako deluje ogljikov dioksid kot gasilno sredstvo?
  samo dušilno
  dušilno in ohlajevalno
  samo ohlajevalno


191. Ali je ogljikov dioksid težji od zraka?
  ne, je lažji od zraka
  da
  ne, je enako težak kot zrak


192. S katerim gasilnim sredstvom so polnjeni ročni gasilni aparati z oznako S?
  s prahom
  z ogljikovim dioksidom
  s peno


193. Kako gasimo s prahom?
  prah ohlajamo gorečo snov ? vržemo ga v žerjavico
  prah slabo gasi ogenj
  prah usmerimo nad gorečo površino, prah duši požar, ogenj


194. Kako gasimo s peno pokončne stene?
  cik-cak od spodaj navzgor
  cik-cak od zgoraj navzdol
  vseeno kako


195. Ali lahko požar, ki ga je povzročila elektrika gasimo z vodo?
  da, če smo izključili električno napetost
  da, če so okna in vrata odprta
  ne


196. Požare na električnih napravah uspešno gasimo z naslednjim gasilnim sredstvom:
  s prahom in ogljikovim dioksidom
  s curkom vode
  z lahko peno


197. Požare razreda ?C? uspešno gasimo z naslednjim gasilnim sredstvom:
  s peno in vodo
  s prahom in ogljikovim dioksidom
  samo z vodo


198. Katera so priročna gasilna sredstva?
  pesek, zemlja
  voda
  požarna metla


199. Za gašenje katerih požarov uporabljamo požarno metlo?
  za gašenje požarov na strehi
  za gašenje travniških in talnih gozdnih požarov
  za gašenje zunanjih požarov


200. Kam usmerimo curek, ko gasimo z vodo?
  v plamen
  nad plamenom
  v žarišče požara


201. Na kakšen način smo pogasili ogenj v ponvi, ki smo jo pokrili s pokrovko?
  odstranili smo gorljivo snov
  odstranili smo toploto
  odstranili smo kisik


202. Kakšne javljalnike požarov poznamo glede na način delovanja?
  prenosne in vgrajene
  ročne in avtomatske
  ročne in mobilne


203. Kaj je gradbeništvo?
  tehnična dejavnost gradnje cest
  tehnična dejavnost gradnje stavb
  tehnična dejavnost graditve in vzdrževanja objektov


204. Kako se deli panoga gradbeništvo?
  na novo in staro gradnjo
  na visoko gradnjo, nizko gradnjo, vodogradnjo
  na visoko in nizko gradnjo


205. V katere 3 skupine delimo gradbeni material?
  glavni, vezni, pomožni
  beton, les, železo
  gorljiv, polgorljiv, negorljiv


206. Kako delimo gradbeni material glede na izvor?
  gorljiv in negorljiv
  naravni in umetni
  glavni in pomožni


207. Kako delimo material glede na obnašanje materiala ob visokih temperaturah, nastalih ob požaru?
  vnetljiv, gorljiv, negorljiv
  gorljiv, polgorljiv, negorljiv
  zelo lahko vnetljiv, lahko vnetljiv, vnetljiv, gorljiv, težko gorljiv, negorljiv


208. Naštej glavne dele stavbe!
  zidovi in stebri, stropi, stopnišča, streha
  temelji, zidovi in stebri, stropi in podvlake, stopnišča, strešna konstrukcija s strešno kritino
  temelji, zidovi in stropi, stopnice, streha


209. Kaj je požarni zid?
  vsak zid, ki deli večji objekt na dva ali več delov
  vsak zid, ki je zgrajen iz gorljivega materiala in je požarno nevaren
  stenska stavbna konstrukcija, ki deli objekt v dva ali več požarnih sektorjev


210. Katera mesta za odvzem vode poznamo?
  stalna, občasna, pomožna
  začasna in stalna
  glavna in pomožna


211. Ali lahko pri gašenju z vodo uporabljamo slano (morsko) vodo?
  ne
  da
  samo v primeru požara v naravnem okolju


212. Katera 2 sistema vodovodnega omrežja poznamo?
  vejnato in krožno omrežje
  verižno in krožno omrežje
  vejnato in verižno omrežje


213. Katere 3 vrste hidrantov poznamo?
  zemeljski, nadzemeljski, vzidani
  podzemni, nadzemni, zidni
  zunanji, notranji, zemeljski


214. Kako je zaznamovana lega hidrantov?
  lega ni nič zaznamovana
  lega je označena samo na požarnih načrtih
  s hidrantnimi tablicami


215. Na osnovi katerih požarnih veličin odkrivajo javljalniki požara požar?
  teme, vročine, dima
  dima, toplote, plamena
  mraza, dima, svetlobe


216. Kako delimo javljalnike glede na način javljanja?
  prenosne in stabilne
  ročne in mobilne
  ročne in avtomatske


217. Pod kakšnimi pogoji deluje ionizacijski javljalnik požara?
  na osnovi temperature
  na osnovi svetlobe
  na osnovi dima


218. Pod kakšnimi pogoji deluje plamenski javljalnik požara?
  na osnovi dima
  na osnovi svetlobe
  na osnovi temperature


219. Kako imenujemo javljalnike, ki reagirajo zaradi nenadnega hitrega porasta temperature?
  linearni termični
  termomaksimalni
  termodiferencialni


220. Kaj je tehnično reševanje?
  sklop uporabe znanja, izkušenj, tehničnih pripomočkov in tehničnih metod dela za prenehanje delovanja ali ogrožanja predmeta ali snovi na človeka ali njegovo lastnino
  reševanje tehničnih predmetov
  reševanje ljudi iz tehničnih nezgod


221. Kaj je nezgoda?
  dogodek, ki povzroči samo poškodbo ljudi
  nepričakovan dogodek, ki lahko povzroči poškodbo ljudi, živali, lastnine ali okolja
  vsak dogodek, ki povzroči poškodbo lastnine


222. Kateri so vzroki za nezgodo po grobi delitvi?
  naravne nesreče, nenaravne nesreče
  naravne nesreče, prometne nezgode
  naravne nesreče, tehnične nezgode, prometne nezgode


223. Katere od naštetih so naravne nesreče?
  požar na objektu, potres, zemeljski plaz, snežni plaz
  potres, povodenj, neurje, zmrzal, žled
  poplava, potres, požar večjega objekta


224. Kateri so najpogostejši primeri nesreč, ki zahtevajo tehnično reševanje gasilcev?
  prometne nesreče, padci z višin in v jame, reševanje ljudi iz stanovanj in dvigal, reševanje iz ruševin, reševanje iz vode, reševanje zasutih
  padci letal, ukrepanje na ledenih površinah
  reševanje plovil, ukrepanje ob eksplozivnih plinih


225. Kaj je potrebno za ustrezno izvedbo tehničnega posega?
  le dovolj gasilcev in opreme
  enotno poveljevanje, povečan nadzor, različni strokovnjaki, disciplina, ustrezna tehnična oprema
  važno je, da je ustrezna tehnična oprema, ostalo se že uredi


226. Na kakšne načine se lahko sporazumevamo, če nimamo radijskih zvez ali je slišnost govora nemogoča?
  s sms sporočili po mobilnem telefonu
  s sporočili po pozivnikih
  z rokami, signali z vrvjo, znaki z lučjo, znaki s piščalko


227. Kaj pomeni pri sporazumevanju z rokami dvignjena desna roka in stegnjena dlan?
  nimam zraka
  vse je v redu
  nekaj je narobe


228. Kaj je gasilska taktika?
  način alarmiranja gasilcev in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
  način ukrepanja ob požaru ali drugi intervenciji
  način prihoda na intervencijo


229. Kako se glasi pravilo gašenja?
  ni važno kako hitro pogasimo požar, važno je, da s čim manjšo količino gasilnega sredstva
  požar moramo pogasiti hitro, ostalo ni pomembno
  v čim krajšem času po začetku gašenja moramo na požarišče dostaviti ustrezno količino gasilnega sredstva na najbolj ustrezen način, da prekinemo razvoj požara. Za pogasitev pojenjajočega požara uporabljamo zmanjšano količino gasilnega sredstva, da ne povzročimo dodatne škode.


230. Kakšne taktične nastope gasilskega voda poznamo?
  samostojni in skupinski nastop
  ločeni, vzporedni, serijski, kombiniran, rele nastop
  notranji in zunanji nastop


231. V katerih primerih se odločimo za ločeni nastop?
  ko moramo zaradi oddaljenosti medsebojno povezati več motornih brizgaln
  ko imamo za gašenje dovolj svoje opreme
  pri večjih požarih, ko moramo organizirati napad tako, da požar obkrožimo


232. Kaj je rele ali verižni nastop?
  zaradi oddaljenosti moramo medsebojno povezati več motornih brizgaln in zagotoviti ustrezno količino vode in ustrezen pritisk na posameznih ročnikih
  en oddelek prevzame oskrbo vode za dva oddelka za napad
  iz cisterne razvijemo dva vzporedna B-cevovoda


233. Kaj vse se moramo prepričati pred začetkom gašenja?
  prepričamo se samo, če so ogroženi ljudje in takoj začnemo z gašenjem
  prepričamo se kje in kaj gori, drugo ni pomembno
  kje je žarišče ali kraj požara in ali so ogroženi ljudje, kaj gori in koliko gorljivih snovi je že požar zajel, ali bomo zmogli reševati in zaustaviti požar s prisotno tehniko in sredstvi, ali lahko vremenske razmere otežijo gašenje?


234. Kaj pomeni v gasilski taktiki ?aktivna požarna obramba??
  to je drug izraz za gašenje
  neposreden napad na gorečo površino
  napad usmerimo na predmete in objekte, ki jih požar ogroža zaradi plamenov, isker ali sevanja toplote


235. Kaj pomeni v gasilski taktiki ?pasivna požarna obramba??
  napad usmerimo na predmete in objekte, ki jih požar ogroža zaradi plamenov, isker ali sevanja toplote
  to je drug izraz za reševanje ljudi iz gorečih objektov
  neposreden napad na gorečo površino


236. Katere vrste napadov poznamo?
  hitri, počasni
  samostojni, skupinski
  notranji, zunanji, sestavljeni, čelni, napad z obkroženjem, osredotočeni


237. Kdaj se odločimo za sestavljeni napad?
  če preti nevarnost samo z ene strani objekta
  ko je treba napasti objekt od znotraj in zunaj hkrati
  kadar ni mogoče več napasti od znotraj


238. Kdaj se odločimo za čelni napad?
  kadar ni mogoče več napasti od znotraj
  ko je treba napasti objekt od znotraj in zunaj hkrati
  če preti nevarnost samo z ene strani objekta


239. V katerih primerih je potreben napad z obkroženjem?
  pri velikih požarih, ko ni mogoče napasti od znotraj, je pa nujno, da požar zajamemo z dveh ali več strani, obenem pa zaščitimo okolico
  če preti nevarnost samo z ene strani objekta
  ko je treba napasti objekt od znotraj in zunaj hkrati


240. Katere nevarnosti nam pretijo ob gašenju notranjih požarov?
  pri gašenju vseh požarov so nevarnosti enake
  nevarnost elektrike, rušenja, plinov, kemičnih snovi, eksplozije, nevarnost pri hoji, padci
  nevarnosti so ravno takšne kot pri zunanjih požarih


241. Kako vstopamo v zadimljen prostor?
  vstopimo hitro, z namenom čimprej preiskati prostor in začeti gasiti
  odpremo vrata, malo počakamo, če bo iz prostora prišel kakšen človek in začnemo z gašenjem
  opremimo se z IDA ali masko, vrata odpiramo počasi in čepe, vstopimo z zmernim korakom z namenom preiskati prostor, prostor moramo temeljito pregledati, začnemo omejevati požar z roba?


242. Kako gasimo dimniški požar?
  dimniški požar gasimo z vodo, najbolje z vrha dimnika
  dimniški požar sicer ne gasimo, če pa ga moramo, usmerimo prah ali CO2 navzgor skozi dimniška vratca, ki so pod tistimi, kjer je požar nastal
  dimnik z vrha pokrijemo, da se ogenj zaduši


243. Kako pogasimo gorečo osebo?
  z vlažno krpo udarjamo po ognju
  potopimo jo v najbližjo vodo
  s pokrivanjem zadušimo ogenj


244. S katerim namenom organiziramo gasilska tekmovanja?
  zaradi preverjanja stanja gasilskega orodja in opreme
  zaradi ohranjanja tradicije
  za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev


245. V katero področje spadajo gasilska tekmovanja?
  v področje športnih aktivnosti
  v področje gasilskih usposabljanj
  v področje gasilske tehnike


246. V katere tekmovalne kategorije so razvrščene tekmovalne enote?
  pionirji A, pionirke A, pionirji B, pionirke B, mladinci A, mladinke A, mladinci B, mladinke B, člani A, članice A, člani B, članice B, starejši gasilci, starejše gasilke
  pionirji, mladinci, člani, starejši gasilci
  pionirji, pionirke, mladinci, mladinke, člani A, članice A, člani B, članice B, poklicni člani A, poklicni člani B, starejši gasilci, starejše gasilke


247. Kakšne rokavice morajo imeti tekmovalne enote članov in članic na tekmovanjih Matevža Haceta?
  delovne rokavice
  zaščitne rokavice
  gasilske zaščitne rokavice ali rokavice, ki imajo vsaj dlančno stran usnjeno


248. Koliko sesalnih cevi potrebujemo pri izvedbi vaje z motorno brizgalno?
  6
  4
  2


249. V tekmovalni kategoriji članov A lahko tekmujejo člani v starosti:
  starost vsakega tekmovalca mora biti 30 let in več
  16 let in več na dan tekmovanja
  starejši od 16 let, povprečna starost tekmovalne enote nad 30 let


250. V tekmovalni kategoriji članov B lahko tekmujejo člani v starosti:
  starost vsakega tekmovalca mora biti 30 let in več
  starejši od 16 let, povprečna starost tekmovalne enote nad 30 let
  več kot polovica članov desetine mora biti starejših kot 30 let