Gasilski kviz - vsa vprašanja

(mladinke / mladinci)

1. Kje je bilo ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo v Sloveniji?
  v Kopru
  v Metliki
  v Kranju


2. Kateri je najvišji organ prostovoljnega gasilskega društva?
  Upravni odbor
  Nadzorni odbor
  Občni zbor


3. Kdo je gasilec pripravnik?
  je član PGD v starosti od 12 do 16 let
  je član PGD, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima opravljeno predpisano usposabljanje za gasilca pripravnika
  je vsak gasilec med 16. in 18. letom, ki ima opravljen zdravniški pregled


4. S katerim namenom organiziramo gasilska tekmovanja ?
  izključno zaradi druženja članstva
  z a preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev
  zaradi preizkušanja gasilske zaščitne in reševalne opreme


5. Navedi sestavne dele ?trikotnika gorenja??
  gorljiva snov, kisik, toplota
  gorljiva snov, svetloba, zrak
  kisik, svetloba, gorljiva snov


6. Kaj ureja Zakon o gasilstvu?
  sistem zaščite in reševanja
  varstvo pred požarom
  nalogo, organizacijo in status gasilstva


7. Katere naloge ima poveljnik v gasilskem društvu?
  skrbi za sklicevanje sej upravnega odbora
  je član nadzornega odbora
  skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote


8. Kaj je gorljiva snov?
  snov, ki lahko zagori kadarkoli
  snov, ki gori, če je dovolj svetlobe
  snov, ki gori, kadar so izpolnjeni vsi pogoji za gorenje


9. Zakaj se halon ne uporablja več kot gasilno sredstvo?
  ker ni več dobavljiv
  ker uničuje ozon
  razlog je visoka cena


10. Kako delimo gasilne cevi glede na dimenzijo?
  sesalne, tlačne
  A, B, C, D
  kratke, dolge


11. Koga najprej odstranimo iz gorečega stanovanja?
  hrano in igrače
  ljudi in živali
  denar in oblačila


12. Kakšna mora biti gasilska zaščitna oprema?
  standardizirana in tipizirana
  vodoodporna in poceni
  važno je le, da je kvalitetna


13. Kateri organ spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora ?
  Poveljstvo PGD
  Občni zbor PGD
  Nadzorni odbor PGD


14. Kako gorijo snovi v trdnem agregatnem stanju?
  s plamenom in žarom
  hlapi se vnamejo in gorijo s plamenom
  le s plamenom


15. Kako delimo gasilne spojke glede na njihov namen?
  kovinske in plastične
  sesalne, tlačne, toge, slepe, prehodne
  sesalne in tlačne


16. Požari razreda A so požari:
  gorljivih tekočih snovi
  požari lahkih kovin
  gorljivih trdnih snovi


17. Ali lahko požar električnih naprav gasimo z vodo?
  da
  nikoli ga ne smemo gasiti z vodo
  da, če smo električno napravo izključili iz električne napetosti


18. V katerih agregatnih stanjih so lahko gorljive sovi?
  trdnem, tekočem ali plinastem agregatnem stanju
  lahkem, plinastem in tekočem agregatnem stanju
  A, B, C, D agregatnem stanju


19. Kaj je gasilno sredstvo?
  vsaka snov, ki prekine proces gorenja
  snov, ki lahko zagori
  snov, ki povzroči požar


20. S katerimi gasilnimi sredstvi gasimo požare trdnih snovi?
  le z ogljikovim dioksidom
  z vodo, prahom ali peno
  samo z vodo


21. Kdo lahko servisira gasilnike?
  vsak operativni gasilec, ki je zaposlen v poklicnem jedru
  katerikoli prostovoljni ali poklicni gasilec
  posamezniki in podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s pravilnikom


22. Kako delimo gasilsko zaščitno opremo?
  na delovne obleke in gasilske uniforme
  na osebno zaščitno opremo in na skupno zaščitno opremo
  na gasilska zaščitna oblačila in obuvala


23. Kako se imenuje informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah?
  Ajda
  Ujma
  SPIN


24. Kaj je evakuacija?
  gašenje notranjih požarov
  urejeno gibanje oseb na varno mesto v primeru požara ali druge nevarnosti
  vrsta gasilnega sredstva


25. Kateri člani lahko tekmujejo v tekmovalni kategoriji članov A?
  stari med 16 in 63 let
  stari med 16 in 30 let
  stari 16 let ali več na dan tekmovanja


26. V katerem primeru lahko mladoletne osebe uporabljajo pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok?
  v času od 26. 12. do 2. 1., če so člani gasilske organizacije
  v času od 26. 12. do 2. 1. pod nadzorom staršev oziroma skrbnikov
  kadarkoli v letu pod nadzorom gasilskih mentorjev


27. Kako delimo gasilna sredstva glede na izvor?
  naravna in umetna
  tista, ki pretežno hladijo in tista, ki pretežno dušijo
  naravna in priročna


28. S katerim gasilnim sredstvom so polnjeni ročni gasilniki z oznako S?
  s penilom
  z ogljikovim dioksidom
  s prahom


29. S čim prenašamo vodo na požarišče na težko dostopnem terenu?
  z vedri
  z nahrbtnimi brentami
  z vedrovkami


30. Kako razvrščamo požare glede na obseg?
  na notranje, zunanje, kombinirane in požare v naravnem okolju
  na naravne in umetne
  na majhne, srednje, velike, katastrofalne


31. V kakšnem agregatnem stanju je gospodinjski plin v jeklenkah?
  odvisno od barve jeklenke (rumena, zelena, oranžna, rdeča)
  tekočem stanju
  plinastem stanju


32. Kdo vodi intervencijo?
  vodja intervencije
  lahko samo poveljnik PGD
  katerikoli prostovoljni ali poklicni gasilec


33. Kakšen gasilni učinek ima voda?
  samo hladilni učinek
  v obliki pare predvsem dušilni učinek, in tudi hladilni
  deluje vedno samo dušilno


34. Kako so označena vozila, ki vozijo nevarne snovi?
  ni nobenih posebnih zahtev
  z oranžnimi opozorilnimi tablami s črnim robom, z opozorilnimi listki
  z napisom ?pozor, nevarna snov?


35. Kako razvrščamo snovi glede na stopnjo gorljivosti?
  hladilne in dušilne
  trdne, tekoče, plinaste
  lahko gorljive, gorljive, negorljive


36. Za kaj uporabljamo sesalne cevi?
  za sesanje oziroma črpanje vode iz vodnih zajetij, rek in jezer s pomočjo vodnih črpalk
  samo za gasilska tekmovanja
  namenjene so pretoku vode, ki je pod tlakom, speljane so od vodne črpalke do ročnika


37. Za kaj uporabljamo spojke?
  preprečujejo dostop trdim delcem v črpalko med črpanjem vode iz vodnih zajetij
  za medsebojno spajanje sesalnih in tlačnih cevi ter drugih gasilskih armatur
  za izobraževanja in tekmovanja


38. Kakšen premer imajo C - cevi?
  75 mm
  110 mm
  52 mm


39. Kakšne tehnične izvedbe hidrantov poznamo?
  suhi, mokri
  podzemni, nadzemni, zidni
  A, B, C, D


40. Naštej produkte gorenja!
  voda, svetloba, toplota
  dim, ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, ostali nevarni plini
  nič od naštetega


41. Kako preprečimo dimniški požar?
  z zmernim kurjenjem peči samo podnevi
  s pravilno izbiro kurilnega sredstva
  s pravilno izgradnjo dimnika in rednim čiščenjem dimnika


42. S katerim gasilnim sredstvom uspešno gasimo požare na električnih napravah?
  z vodo in penilom
  s prahom in ogljikovim dioksidom
  sploh jih ne gasimo


43. Od česa je odvisna nevarnost strupenih plinov v dimu?
  od velikosti požara
  od kemične sestave snovi, ki gori
  od vrste vžiga


44. Katere so osnovne oblike vodnih curkov?
  navadni, razpršeni, kombinirani
  polni curek, razpršeni curek, vodna megla in kombinirani curek
  A, B, C, D curek


45. V katere skupine delimo ročnike glede na vrsto vodnega curka?
  A, B, C, D ročniki
  navadni, prehodni, togi
  navadni, univerzalni, posebni ali kombinirani ročniki


46. Kateri so simboli v prostovoljnem gasilstvu?
  priznanja in odlikovanja
  gasilski čini in specialnosti
  gasilski znak, gasilski grb, prapori, gasilska zastava, tekmovalna zastava, gasilska himna


47. Kaj sestavlja gasilski znak?
  prekrižana bakla in sekirica
  gasilska čelada, za čelado prekrižani levo bakla in desno gasilska sekirica
  slovenska zastava ter prekrižana bakla in sekirica


48. Kako je organizirano gasilstvo v Sloveniji?
  v društvih in podjetjih
  v prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacijah
  v poklicnih in neprofitnih organizacijah


49. Katera pravno - formalna oblika organiziranosti je prostovoljno gasilsko društvo?
  družba z neomejeno odgovornostjo
  pravna oseba
  pravna oseba zasebnega prava


50. Kateri je temeljni akt PGD in ureja njegovo delovanje?
  Pravila gasilske službe
  Statut PGD
  Zakon o gasilstvu


51. Koliko gasilskih regij je v Sloveniji?
  17
  13
  19


52. Kaj ureja Zakon o gasilstvu?
  sistem varstva pred požarom
  nalogo, organizacijo in status gasilstva
  sistem zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami


53. Kdo je prostovoljni operativni gasilec v PGD?
  vsak član PGD
  aktivni član PGD
  je strokovno usposobljen za opravljanje operativnih nalog gasilstva ter ima opravljen predpisan izpit za prostovoljnega operativnega gasilca, ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske službe, ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in je star od 18 do 65 let


54. Kdo je rezervni prostovoljni operativni gasilec?
  gasilski veteran
  prostovoljni operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne more opravljati vseh nalog gasilske službe
  podporni član


55. Kaj podpiše prostovoljni operativni gasilec ob vstopu v gasilsko enoto?
  statut
  pogodbo
  slovesno izjavo, da bo gasilsko službo opravljal vestno in požrtvovalno


56. Kdo je najvišji operativni vodja v gasilskem društvu?
  predsednik
  poveljnik
  vodja intervencije


57. Kateri organ voli poveljnika in predsednika PGD?
  Upravni odbor
  Občni zbor
  Nadzorni odbor


58. Kaj predstavljajo čini v prostovoljnem gasilstvu?
  položajno funkcijo na operativnem področju
  splošno šolsko izobrazbo
  stopnjo gasilske temeljne usposobljenosti


59. Po čem se gasilci v uniformah naslavljajo in pozdravljajo?
  po funkciji in činu
  po splošni izobrazbi
  po stažu v gasilski organizaciji


60. Na katerem rokavu delovne obleke nosimo znak pripadnosti gasilski organizaciji?
  na levem
  na desnem
  sploh ga ne nosimo


61. Kdo je odgovorna oseba za požarno varnost v lokalni skupnosti?
  gasilski poveljnik občine
  župan občine
  direktor občinske uprave


62. Kako se imenuje računalniški program za vodenje evidenc prostovoljnih gasilcev?
  GAS 200
  Ujma
  Vulkan


63. Za katere vrste požarov uporabljamo gasilnike z ogljikovim dioksidom?
  za gašenje požarov električnih naprav in za gašenje manjših začetnih požarov vnetljivih tekočin
  za gašenje zunanjih požarov in za gašenje večjih začetnih požarov trdih snovi
  za gašenje požarov trdnih snovi, za gašenje požarov vnetljivih tekočin, in gašenje požarov plinov


64. Kako ločimo gasilnike glede na njihove različne lastnosti?
  gasilnike - polnjenje z vodo, gasilnike ? polnjenje s peno, gasilnike - polnjenje z gasilnim prahom, gasilnike ? polnjenje s ogljikovim dioksidom
  glede na težo, vrsto polnjenja gasilnega sredstva, način delovanja
  stabilni gasilniki, prenosni gasilniki in prevozni gasilniki


65. Obkroži pravilni vrstni red prižiganja plinskega gorilnika?
  prižgemo plin pri ustju gorilnika, odpremo ventil na gorilniku in nato odpremo ventil na jeklenki
  odpremo ventil na gorilniku, odpremo ventil na jeklenki in nato prižgemo plin priustju gorilnika
  odpremo ventil na jeklenki, prižgemo plin pri ustju gorilnika in odpremo ventil na gorilniku


66. Katere so metode gašenja z gasilnimi sredstvi?
  odstranitev kisika ? dušenje, odstranitev toplote - ohlajanje, motnja kemijskih reakcijgorenja
  notranji napad gašenja, zunanji napad gašenja, kombinirani način gašenja, gašenje v naravnem okolju (gozdni in travniški požari)
  najprej požar lokaliziramo (omejimo), nato pa ga pogasimo


67. Kaj je rana?
  vsaka poškodba človeka
  poškodba, ki ima trajne posledice
  mehanična poškodba na površini telesa in sega skozi kožo


68. Kakšno mora biti povelje?
  jasno, glasno in popolno
  tiho in jasno
  važno je, da je popolno


69. S katero roko gasilci pozdravljamo?
  z nobeno roko
  z levo roko
  z desno roko


70. Katera od naštetih organizacij je najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva?
  Uprava RS za zaščito in reševanje
  Prostovoljno gasilsko društvo
  Gasilska zveza Slovenije


71. Koliko članstva je vključeno v prostovoljne gasilske organizacije v Sloveniji?
  pod 80.000
  med 90.000 in 100.000
  nad 160.000


72. Koliko prostovoljnih gasilskih društev (PGD in PIGD) je v Sloveniji?
  pod 500
  nad 1300
  okoli 700


73. Ali lahko pri gašenju z vodo uporabljamo slano (morsko) vodo?
  ne
  da
  samo v primeru požara v naravnem okolju


74. Katere od naštetih so naravne nesreče?
  požar stavbe, potres, zemeljski plaz, snežni plaz
  potres, povodenj, neurje, zmrzal, žled
  poplava, potres, požar skladišča


75. Katera so priročna gasilna sredstva?
  pesek, zemlja
  voda
  požarna metla


76. Kako je zaznamovana lega hidrantov?
  lega ni nič zaznamovana
  lega je označena samo na požarnih načrtih
  s hidrantnimi tablicami


77. Pod kakšnimi pogoji deluje plamenski javljalnik požara?
  na osnovi dima
  na osnovi svetlobe
  na osnovi temperature


78. Kaj je tehnično reševanje?
  sklop uporabe znanja, izkušenj, tehničnih pripomočkov in tehničnih metod dela za prenehanje delovanja ali ogrožanja predmeta ali snovi na človeka ali njegovo lastnino
  reševanje tehničnih predmetov
  reševanje ljudi iz tehničnih nezgod


79. Naštej glavne dele stavbe!
  zidovi in stebri, stropi, stopnišča, streha
  temelji, zidovi in stebri, stropi in podvlake, stopnišča, strešna konstrukcija s strešno kritino
  temelji, zidovi in stropi, stopnice, streha


80. Kaj je gorenje?
  je tlenje lesa
  je trohnenje lesa
  je kemična reakcija, pri kateri pride do spajanja snovi s kisikom ob pojavu toplote in svetlobe